Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van IVYfashion.nl en IVYonline.nl, gevestigd te Bergschennhoek en ingeschreven onderinschrijvingsnummer 24361102 bij de Kamer van Koophandel Rotterdam. (hierna:IVYfashion.nl).

Artikel 1. Definities
1.1 IVYfashion.nl is een online winkel met fashion, luxe tassen, sieraden en accessoires, welke via www.IVYfashion.nl  bezocht kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website IVYfashion.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van IVYfashion.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door IVYfashion.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door IVYfashion.nl. IVYfashion.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 IVYfashion.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aanonrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusiefverzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk op de volgende manieren:

a) Voor het online betalen brengt IVYfashion.nl geen extra kosten in rekening.

b) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Postbank, Fortis, Rabobank of ABN AMRO kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, behalve voorzover er een afwijkende overeenkomst is gemaakt met IVYfashion.nl.

5.3 De klant geeft IVYfashion.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van IVYfashion.nl.

5.5 In het geval dat de klant na een bestelling te hebben geplaatst, verzuimt te betalen, ontvangt de klant na 7 werkdagen een herinnering waarin wordt gevraagd het openstaande saldo alsnog te voldoen. Wanneer IVYfashion.nl de betaling vervolgens niet binnen 3 werkdagen ontvangt, worden de gereserveerde artikelen weer in de verkoop gedaan.

Artikel 6. Levering
6.1 IVYfashion.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan IVYfashion.nl kan worden toegerekend.

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Dezelfde termijn wordt aangehouden wanneer een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. De klant heeft in deze gevallen het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. IVYfashion.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen, mits er reeds is betaald.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan IVYfashion.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen 
8.1 Klanten van IVYfashion.nl hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen 14 dagen een artikel te ruilen en/of retourneren. Let op! FINAL SALE artikelen mogen niet worden geruild en/of geretourneerd worden.

8.2 Retourzendingen dient u voldoende te frankeren. De kosten en het verzendrisico van het retourneren zijn voor rekening van de koper. Let op: Als de goederen worden geretourneerd zonder te ruilen worden de gemaakte verzendkosten in rekening gebracht

8.3 De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde staat en originele verpakking met de bijbehorende hangtags, ze moeten in dezelfde conditie verkeren als u heeft ontvangen en mogen niet gebruikt of gedragen zijn. Bij ruiling geldt: Het artikel weer inpakken in originele verpakking voorzien van de afleverbon of een kopie daarvan. Schrijf op de afleverbon welk artikel u wenst te ontvangen en verstuur het pakket naar onderstaand retouradres: IVYfashion.nl
Dorpsstraat 56
2661 CH Bergschenhoek

8.4 Mocht u een artikel willen ruilen dan dient u de volgende stappen te nemen. 
- neem per e-mail contact op met onze klantenservice, klantenservice@IVYfashion.nl 
- wacht op antwoord voordat u het artikel terugstuurt, u krijgt instructies hoe u moet handelen. na ontvangst van het antwoord dient u binnen 2 werkdagen het artikel terug te sturen. 

8.5 Artikelen kunnen NIET geruild worden: 
Wanneer de originele pakbon niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt. 
Wanneer er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, 
Waaronder begrepen reparaties die niet door IVYfashion.nl zijn verricht. 
Wanneer beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de klant. 
Wanneer het artikel gedragen is.
Wanneer het om hygiëne gevoelige artikelen gaat zoals badkleding en lingerie.
Ritsen, knopen en steentjes vallen niet onder de garantie.
Tevens vallen gesprongen naden, die door spanning en gebruik gekerft zijn niet onder de garantie. Als iets te strak wordt gedragen, kunnen wij daar helaas niks aan doen.
Riemlusjes van broeken die kapot getrokken zijn, doordat ze gebruikt zijn om een broek aan te trappen, vallen niet onder de garantie. Helaas is een lusje voor een riem en geen aansjor-element.

8.6 Bij ontvangst van een verkeerd artikel: 
Wanneer de klant een verkeerd product ontvangt, wordt deze door IVYfashion.nl omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen 3 dagen na verzending contact op te nemen met onze klantenservice. Als wij constateren dat wij een verkeerd product hebben verstuurd vergoeden we de verzendkosten van de klant. Bewaar altijd de originele verpakking waarin het artikel verstuurd is. 
Wanneer IVYfashion.nl constateert dat een artikel foutief is verstuurd, wordt het verzendbedrag vergoed. 

Artikel 9 Klachten en geschillen 
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen IVYfashion.nl en de wederpartij mochten ontstaan. Klachten over uw order dient u altijd binnen 8 dagen schriftelijk aan ons te melden. 

10.Verzendkosten 
IVYfashion.nl hanteert binnen Nederland voor orders boven de €75 geen verzendkosten, orders onder de €75 word €6,10 voor verrekend.  Voor internationale verzendingen gelden de tarieven die door PostNL zijn bepaald.

Artikel 11. Annulering van uw bestelling

11.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, worden geannuleerd. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de klantenservice. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert IVYfashion.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

11.2 De koper heeft, conform de Wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De geldende voorwaarden onder Lid 8.5 zijn hiervoor van toepassing.
 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met klantenservice@IVYfashion.nl In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de Wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren. 
U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door IVYfashion.nl plaats.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en IVYfashion.nl, dan wel tussen IVYfashion.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en IVYfashion.nl, is IVYfashion.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van IVYfashion.nl.

Artikel 13. Overmacht
IVYfashion.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat IVYfashion.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
zullen IVY-fashion.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

14.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan dedaartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.4 kortingsbonnen kunnen niet in combinatie gebruikt worden en zijn derhalve alleen per stuk te verzilveren.

14.5  kado's en gifts met een bepaalde waarde moeten bij ruiling geretourneerd worden anders wordt de waarde van de gift in mindering gebracht op het terug te storten bedrag.

15.Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Dorpsstraat 56
2661 CH
Bergschenhoek
Tel 010-8221933
E-Mail klantenservice@IVYfashion.nl
Web http://www.IVYfashion.nl 
Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van IVYfashion.nl

16. Betaalmogelijkheden Betaalmogelijkheden
Betaalmogelijkheden online winkel Betalen van je bestelling in de webwinkel kan op de onderstaande manieren. Direct nadat je betaling is ontvangen, wordt je bestelling verder verwerkt. Vaak heb je hierdoor je bestelling de volgende dag al in huis! Een bank/giro-overschrijving via internetbankieren duurt meestal 0-1 dag, de andere betaalmethoden worden direct uitgevoerd.

Bestellingen worden verzonden op de dag dat je betaling is ontvangen.
Bank/giro-overschrijving Verwerking: direct tot 2 werkdagen Rabobank NL88 RABO 0310872316 t.n.v. IVY Fashion te Bergschenhoek
Voor internationale overboekingen: IBAN-nummer: NL88 RABO 0310872316 BIC-code: RABONL2U iDEAL, direct betalen vanuit je bank Verwerking: direct Gebruik je internetbankieren bij één van Nederlands grootste banken, dan kun je met iDEAL direct, eenvoudig en veilig afrekenen in de vertrouwde Internet-betaalomgeving van je eigen bank. Als Internetbankierder log je op de gebruikelijke wijze in bij de bank: je hoeft er niet voor aan te melden.

17. Afterpay/Riverty
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen gedaan met Afterpay/Riverty:

Privacybeleid | Riverty